Măsură

Nume:
I4.2. Reabilitarea acumulărilor existente care necesită intervenții de urgență pentru exploatarea în condiții de siguranță
ID:
C1 – I4.2
Componenta:
Managementul apei
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
235.3 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
16
Termen:
2023 T2
Jaloane:
Adoptarea hotărârii de guvern/ordinul ui ministerial, după caz
Ținte:
Adoptarea hotărârii de guvern/ordinul ui ministerial, după caz
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Conceptele de proiect pentru reabilitarea a 13 baraje existente, pentru care nu există alternative fezabile de reducere a riscului de inundații, vor fi adoptate prin hotărâre de guvern/ordin ministerial, după caz (în funcție de amploarea investiției).Studiile de fezabilitate includ, în special, o evaluare și o comparație a beneficiilor și a impacturilor alternativelor la renovarea barajelor, pentru a preveni riscurile de inundații, inclusiv eventuala eliminare a barajelor și înlocuirea lor cu soluții bazate pe natură. Această analiză a beneficiilor și a impactului va evalua atât beneficiile preconizate de pe urma diferitelor opțiuni pe termen lung, pentru a preveni riscurile de inundații și ținând seama, în special, de previziunile privind riscurile viitoare de inundații și de rezultatele de mediu. Proiectul va avea obiectivul de a asigura exploatarea în condiții de siguranță a barajelor, reducerea riscului de inundații și protejarea corpurilor de apă și a biodiversității prin măsuri de asigurare a migrației peștilor, a debitului ecologic și de prevenire a eutrofizării corpurilor de apă. Acesta va fi conform cu Strategia Națională pentru Managementul Riscului la Inundații și cu planurile de management al riscului la inundații aplicabile, în conformitate cu Directiva 2007/60/CE (Directiva privind inundațiile). Orice măsură identificată în cadrul evaluării impactului asupra mediului, al evaluării în temeiul Directivei 2000/60/CE (Directiva- cadru privind apa) și al evaluării corespunzătoare în temeiul Directivei 92/43/CEE (Directiva privind habitatele) ca fiind necesară pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) va fi integrată în conceptul de proiect și va fi respectată cu strictețe în etapele de construcție, modernizare, exploatare și dezafectare a infrastructurii, inclusiv prin implementarea măsurilor de atenuare necesare. Se va evita deteriorarea stării ecologice a corpurilor de apă afectate și măsura nu va împiedica îmbunătățirea stării ecologice sau a potențialului ecologic al corpurilor de apă afectate. În cazul în care se captează apă, autoritatea competentă va acorda o autorizație relevantă în care va specifica condițiile pentru evitarea deteriorării și pentru asigurarea prezervării stării ecologice bune a corpurilor de apă afectate, în conformitate cu cerințele prevăzute în Directiva-cadru privind apa și dovedite prin cele mai recente date justificative relevante. Se evită captarea apei în cazul în care corpurile de apă în cauză (de suprafață sau subterane) vor avea sau se preconizează că vor avea (în contextul intensificării schimbărilor climatice) o stare mai proastă decât starea bună sau potențial bună.
Observații:
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP
Numar secvențial:
17
Termen:
2026 T1
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
13
Descriere:
13 baraje existente, cu privire la care studiile de fezabilitate revizuite au concluzionat că nu există alternative fezabile pentru reducerea riscurilor de inundații, vor fi reabilitate în conformitate cu cerințele prevăzute referitor la jalonul 16 și respectând pe deplin rezultatele și condițiile stabilite în evaluarea cuprinzătoare și cumulativă a impactului asupra mediului care va fi finalizată în conformitate cu Directiva 2011/92/UE (Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului), precum și evaluările relevante în contextul Directivei 2000/60/CE (Directiva- cadru privind apa) și evaluarea corespunzătoare în temeiul Directivei 92/43/CEE (Directiva privind habitatele), inclusiv implementarea măsurilor de atenuare necesare. Pentru barajele în cazul cărora eliminarea și înlocuirea cu soluții bazate pe natură au fost identificate ca fiind cea mai bună opțiune, pe baza rezultatelor studiilor de fezabilitate, se vor finaliza studii suplimentare pentru a evalua opțiunile de dezmembrare. Se va atinge starea ecologică bună/potențialul ecologic bun al corpurilor de apă relevante în conformitate cu cerințele Directivei-cadru privind apa, se va demonstra atingerea acesteia/acestuia pe baza celor mai recente date justificative relevante și se va evita orice deteriorare.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP