Măsură

Nume:
R1. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul gestionării deșeurilor în vederea accelerării tranziției către economia circulară.
ID:
C3 – R1
Componenta:
Managementul deșeurilor
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
43
Termen:
2022 T3
Jaloane:
Adoptarea Strategiei naționale privind economia circulară prin hotărâre de guvern
Ținte:
Adoptarea Strategiei naționale privind economia circulară prin hotărâre de guvern
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Adoptarea Strategiei naționale privind economia circulară, care se bazează pe recomandările proiectului în curs privind Instrumentul de sprijin tehnic. Strategia va stabili norme pentru întregul ciclu de viață al produselor și va defini următoarele elemente-cheie: – metode și instrumente de reglementare, financiare și de gestionare a informațiilor pentru a sprijini inițiativele circulare; – identificarea sectoarelor care urmează să fie acoperite; – revizuirea stimulentelor economice și de mediu în ceea ce privește deșeurile, astfel încât reciclarea să devină mai convenabilă decât depozitarea și incinerarea deșeurilor; – orientări privind utilizarea metodelor/instrumentelor financiare și de gestiune în sectoarele respective; – cadrul de guvernanță pentru colaborarea dintre părțile interesate (autorități, mediul academic, sectorul privat, sectorul non-profit și cetățeni). Strategia națională privind economia circulară va contribui în mod eficace la țintele UE privind reciclarea deșeurilor, în special în ceea ce privește reciclarea deșeurilor municipale și reducerea ratelor ridicate de depozitare a deșeurilor.
Observații:
Strategia a fost aprobată prin Hotărâre de guvern la 21 septembrie 2022.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP
Numar secvențial:
44
Termen:
2023 T3
Jaloane:
Adoptarea planului de acțiune pentru Strategia națională privind economia circulară printr- o hotărâre a Guvernului României
Ținte:
Adoptarea planului de acțiune pentru Strategia națională privind economia circulară printr- o hotărâre a Guvernului României
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Planul de acțiune va defini principalele etape de implementare a strategiei adoptate conform jalonului 43, autoritățile responsabile și un calendar obligatoriu pentru acțiunile identificate, pe baza recomandărilor care urmează să fie formulate de experți în cadrul proiectului privind Instrumentul de sprijin tehnic. Planul include un sistem adecvat de monitorizare a implementării și instrumente corective pentru a asigura realizarea acțiunilor-cheie planificate.
Observații:
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP
Numar secvențial:
45
Termen:
2026 T1
Jaloane:
Implementarea acțiunilor prevăzute în Strategia națională privind economia circulară și în planul de acțiune conex, atribuite autorităților publice
Ținte:
Implementarea acțiunilor prevăzute în Strategia națională privind economia circulară și în planul de acțiune conex, atribuite autorităților publice
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Finalizarea implementării tuturor acțiunilor prevăzute în Strategia națională privind economia circulară și în planul de acțiune conex și atribuite autorităților publice în perioada T3 2023 – T1 2026.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP
Numar secvențial:
46
Termen:
2022 T3
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actelor normative pentru practica
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actelor normative pentru practica
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Intrarea în vigoare a actelor normative necesare pentru consolidarea gestionării conforme a deșeurilor în România, în special prin măsurile de guvernanță privind gestionarea deșeurilor municipale din Planul național de gestionare a deșeurilor, în vederea atingerii obiectivelor în materie de gestionare a deșeurilor din Directiva-cadru a UE privind deșeurile. Vor intra în vigoare următoarele acte normative: 1. Ordonanța privind regimul deșeurilor, care va reglementa răspunderea extinsă a producătorilor în conformitate cu Directiva-cadru privind deșeurile. Ordonanța va introduce, de asemenea, sancțiuni aspre pentru a descuraja depozitarea ilegală, deversarea deșeurilor și arderea în aer liber. 2. Ordonanța de modificare a Legii nr. 101/2006 (Legea serviciului de salubrizare a localităților). 3. Modificarea Ordinului nr. 109/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) privind metodologia tarifelor de salubrizare. Ordonanța (nr. 2) și Ordinul ANRSC modificat (nr. 3) vor reglementa: – operaționalizarea deplină a instrumentelor economice (plata în funcție de cantitatea de deșeuri produsă, taxa de depozitare a deșeurilor și răspunderea extinsă a producătorilor); – rolul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice în calitate de autoritate națională de reglementare a politicii tarifare pentru deșeurile municipale; – responsabilitățile financiare ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în ceea ce privește proiectele legate de sistemele de management integrat al deșeurilor.
Observații:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR *** Doar o parte din cerințele jalonului sunt îndeplinite, încă din septembrie 2021, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor. Pentru restul, inclusiv Modificarea Ordinului nr. 109/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) privind metodologia tarifelor de salubrizare nu există documente justificative.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP
Numar secvențial:
47
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Contribuția cu 4,5 % la ținta națională de reciclare și pregătire pentru reutilizare de 50 %
Ținte:
Contribuția cu 4,5 % la ținta națională de reciclare și pregătire pentru reutilizare de 50 %
Unitate Măsură:
Referință:
45.5
Obiectiv:
50
Descriere:
O contribuție de 4,5 puncte procentuale a investițiilor din Planul Național de Redresare și Reziliență în gestionarea deșeurilor municipale la ținta națională de atingere a ratei de 50 % de reciclare și pregătire pentru reutilizare a deșeurilor municipale până în 2025, astfel cum este definită în Directiva-cadru privind deșeurile [Directiva 2008/98/CE modificată prin Directiva (UE) 2018/851] și în Decizia 2011/753/UE a Comisiei din 18 noiembrie 2011de stabilire a normelor și a metodelor de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE. Contribuția se calculează pe baza volumelor de deșeuri municipale provenite din infrastructuri sprijinite de Planul Național de Redresare și Reziliență care vor fi reciclate în 2025. Contribuția se calculează în raport cu ținta națională de reciclare și pregătire pentru reutilizare de 50 % stabilită pentru 2025.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP