Domeniu de intervenție: Reforma sectorului public, creșterea eficienței justiției și întărirea capacității partenerilor sociali

Buget

165

milioane euro

Obiectiv

Prin intermediul unui set de reforme și investiții pe scară largă, obiectivul național este de a îmbunătăți guvernanța în condițiile unui sistem de luare a deciziei previzibil, fundamentat și participativ, de a asigura furnizarea de servicii publice de calitate, de către un corp de funcționari publici profesioniști și bine pregătiți, care să răspundă adecvat provocărilor, nevoilor și așteptărilor cetățenilor și mediului de afaceri. Astfel se va consolida reziliența și capacitatea de adaptare la tranziția verde și digitală.

Obiective specific

1. O mai bună coordonare, elaborare și implementare a politicilor guvernamentale, transparență sporită și încredere în sectorul public.
2. Management performant al resurselor umane în sectorul public.
3. O politică de salarizare în sectorul public coerentă, corelată cu performanța obținută și sustenabilă pe termen lung (remunerare unitară echitabilă).
4. Consolidarea independenței sistemului judiciar prin îmbunătățirea accesului la justiție și creșterea eficienței la nivelul sistemului judiciar.
5. Un sistem național de achiziții publice mai eficient, inclusiv prin consolidarea capacității administrative a autorităților/entităților contractante, într-un cadrul legal flexibil și coerent.
6. Îmbunătățirea proceselor de formulare a politicilor publice / deciziilor publice prin prin consultarea părților interesate.
7. Creșterea rezilienței companiilor de stat ca urmare a operaționalizării principiilor guvernanței corporative.

Reforme și investiții

Având în vedere caracterul orizontal al acestui domeniu, cât și specificul intervențiilor vizând modernizarea administrației publice și sectorului judiciar, pachetul măsurilor propuse include reforme și investiții, cu un accent deosebit pe reforme. Acestea sunt prezentate în raport cu obiectivele specifice la realizarea cărora își aduc contribuția.

 1. O mai bună elaborare și implementare a politicilor, transparență sporită și încredere în sectorul public.

R1. Îmbunătățirea predictibilității și a eficienței proceselor decizionale prin întărirea capacității de coordonare a politicilor și analiză de impact la nivelul Guvernului și al ministerelor coordonatoare, precum și prin consolidarea instrumentelor în vederea creșterii calității consultărilor publice la toate palierele administrației.

Următoarele intervenții specifice sunt vizate a fi realizate ca parte a acestei măsuri:

– Dezvoltarea sistemului de management și coordonare a strategiilor guvernamentale pe termen lung prin ajustări procedurale și promovarea de noi mecanisme de coordonare;

– Îmbunătățirea sistemului de planificare a politicilor publice pe termen scurt și mediu prin alinierea planificării strategice cu programarea bugetară;

– Consolidarea sistemului de fundamentare/ analiză preliminară a impactului și asigurarea calității adecvate a procesului decizional;

– Introducerea conceptului de inovare în sectorul public, elaborarea unei strategii de guvernanță inovativă și anticipativă dedicată administrației publice prin integrarea în procesul decizional și prin promovarea de noi instrumente moderne de planificare în mediul guvernamental.

– Creșterea calității consultărilor publice și dezvoltarea implicării societății civile în procesul de luare a deciziilor prin consolidarea cadrului legislativ și procedural pentru coordonarea și implementarea eficientă a inițiativelor de guvernare deschisă (Open Government initiative).

 • – Creșterea predictibilității, eficacității, coerenței și “inclusivității” proceselor de formulare a politicilor publice/ deciziei publice prin planificare, monitorizare și evaluare transparente și participative, cu consultarea și coordonarea permanentă cu actorii relevanți din comunitate.
 • Întărirea coordonării la Centrul Guvernului (CoG) printr-o abordare integrată și coerentă a inițiativelor în domeniul schimbărilor climatice și al dezvoltării durabile
 • Această reformă vizează următoarele intervenții specifice:
 • – Asigurare eficienței și eficacității măsurilor și politicilor verzi, prin operaționalizarea unui mecanism de coordonare și implementare a Pactului Verde European în România, condus de SGG și Administrația Prezidențială;
 • – Reforma administrației publice prin promovarea și coordonarea unei politici publice coerente de dezvoltare durabilă la toate nivelurile și în toate sectoarele statului, cu focus pe transformare digitală și creșterea relevanței/ utilizarea abordării științifice în politicile publice de dezvoltare durabilă.
 1. Management performant al resurselor umane în sectorul public
 • Management performant al resurselor umane în sectorul public.
 • Următoarele intervenții specifice vor contribui la implementarea acestei măsuri:
 • – Identificarea și implementarea unor soluții privind creșterea prestigiului funcției publice (realizarea unui studiu integrat privind managementul resurselor umane, elaborarea a 2 propuneri legislative privind managementul resurselor umane, pachet de intervenții publice în vederea diseminării și promovării);
 • – Managementul parcursului de carieră: organizarea etapizată a concursului național pentru celelalte categorii de funcții publice, altele decât cele pilotate deja, se va face după efectuarea unei analize și pe baza experiențelor pozitive ale modului în care s-a derulat faza pilot a concursului național (organizat începând cu semestrul 2 din 2022) pentru debutanți și înalți funcționari publici. Analiza va conține concluzii și recomandări pentru eventuala extindere a concursului la nivelul administrației publice, introducerea și extinderea cadrelor de competențe, profesionalizarea prin dezvoltarea competențelor digitale (ICDL, specializări cheie IT&C), de leadership și de talent management/recrutare).
 • – Introducerea și extinderea cadrelor de competență și evaluare bazate pe performanțe, măsură care să contribuie la adresarea provocărilor legate de atragerea și păstrarea personalului calificat în funcția publică, utilizarea personalului într-un mod cât mai eficient, precum și motivarea și susținerea personalului existent pentru a atinge performanța.
 1. O politică de salarizare în sectorul public coerentă, conectată cu performanța obținută și sustenabilă pe termen lung (Plată unitară echitabilă)
 • Dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public
 • Principalele activități aferente acestei reforme includ:
 • – Analiza situației actuale;
 • – Stabilirea și agrearea principiilor noii politici de salarizare unitară;
 • – Dezvoltarea, aprobarea și implementarea noii legi.
 1. Consolidarea statului de drept și a independenței sistemului judiciar prin îmbunătățirea accesului la justiție și creșterea eficienței sistemului judiciar.
 • Garantarea independenței justiției, creșterea calității și eficienței acesteia
 • Principalele activități aferente acestei reforme includ:
 • – consolidarea cadrului instituțional prin: adoptarea noilor legi ale justiției (organizare judiciară, statutul magistraților și CSM ); implementarea unei politici de resurse umane în funcție de nevoile sistemului și de noul cadru normativ; specializarea urmăririi penale în cazul infracțiunilor de mediu;
 • – modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală pentru a le pune în acord cu deciziile CCR și directivele europene relevante;
 • – Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor.

R6. Intensificarea luptei împotriva corupției

 • Principalele activități aferente acestei reforme includ:
 • – Consolidarea capacității DNA în lupta împotriva corupției prin asigurarea resurselor umane necesare, precum și sprijin logistic și recuperarea bunurilor și a prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv prin extinderea mandatului instituțional al ANABI;
 • – Adoptarea și implementarea unei noi strategii naționale anticorupție.

R7. Evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate

 1. Un sistem național de achiziții publice eficientizat, inclusiv prin întărirea capacității administrative a autorităților/entităților contractante, într-un cadrul legal flexibil și coerent.
 • Reformarea sistemului național de achiziții publice
 • Următoarele intervenții sunt vizate în cadrul acestei reforme:

– Modificarea legislației în domeniul achizițiilor publice;

– Automatizarea/ digitalizarea procesului de achiziții publice;

– Suport metodologic pentru procesul de achiziții;

– Profesionalizarea personalului implicat în achiziții publice.

 1. Îmbunătățirea politicilor publice / proceselor de luare a deciziilor prin consultarea părților interesate
 • Acest obiectiv va fi atins prin intermediul a două investiții care vizează crearea de structuri parteneriale între administrația publică locală și societatea civilă și creșterea capacității organizațiilor societății civile de stimulare a cetățeniei active și de monitorizare a reformelor asociate.
 1. Creșterea rezilienței companiilor de stat ca urmare a operaționalizării principiilor guvernanței corporative

R9. Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat

I1. Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor

I2. Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării bunurilor și prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv a formării profesionale în aceste domenii

I3. Crearea de structuri parteneriale între administrația publică locală și societatea civilă

I4. Creșterea capacității organizațiilor societății civile de stimulare a cetățeniei active, de implicare profesionistă în planificarea și implementarea politicilor publice privind drepturile sociale vizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și monitorizarea reformelor asociate

I5. Monitorizarea și implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență