Domeniul de interes: Păduri și biodiversitate

Buget

.1.173

milioane euro

Obiectiv

Armonizarea practicilor de management forestier cu cele privind conservarea biodiversității și protejarea mediului în contextul generat de Pactul Verde European și asigurarea tranziției către o Europă neutră din punct de vedere climatic prin crearea de noi suprafețe acoperite cu păduri și refacerea habitatelor degradate.

Reforme

R1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente

Pentru investițiile aferente R1. este prevăzută o alocare de 803 mil. euro din care: 730 mil. euro pentru I.1, 50 mil. euro pentru I2., 22 mil. euro pentru I5. și 1 mil. euro sprijin pentru realizarea reformei.

R.2  Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente și eficiente a Strategiei europene privind biodiversitatea

Pentru investițiile aferente reformei 2 este prevăzută o alocare de 370 mil. euro din care: 125 de mil. euro pentru I3. și 245 mil. euro pentru I4.

Investiții

I1. Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene

I2. Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2000 de de locuitori echivalenți, care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și /sau afectează arii naturale protejate

I3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.

Pentru investițiile aferente R1. este prevăzută o alocare de 968 mil. euro din care: 600 de mil. pentru I1., 200 de mil. euro pentru I2., 168 mil. euro pentru I3.

I4. Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații

I5. Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență

I6. Realizarea cadastrului apelor

Pentru investițiile aferente R2. este prevăzută o alocare de 454 mil. euro din care: 386,5 de mil. pentru I4., 35 de mil. pentru I5., 30 mil. pentru I6., precum și 2,5 mil. euro pentru pentru consolidarea capacității Administrative a ANAR și elaborarea noului mecanism economic.

I7. Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Național (SIMIN) – 40 mil. euro.

Păduri

I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane
I2. Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere
I5. Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinete forestiere expuse unor astfel de fenomene

Biodiversitate

I3. Actualizarea planurilor de management aprobate și identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030
I4. Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferente pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă